សុវត្ថិភាពដើម្បីអ្នក

    កម្មវិធី សុវត្ថិភាពដើម្បីអ្នក លើកទឹកចិត្ដប្រជាសហគមន៍ដែលប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារជំងឺគ្រុនចាញ់ អោយ អនុវត្ដនូវបច្ចេកទេសបង្ការជំងឺគ្រុនចាញ់ប្រសើរជាងមុន ព្រមទាំងស្វែងរកនូវជម្រើសនៃការព្យាបាលដែលអាចទុកចិត្ដបាន នៅតាមកន្លែងព្យាបាលផ្សេងៗ។ ដោយប្រើបាស់នូវឥទ្ធិពលរបស់កម្មវិធីវិទ្យុ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ក្រុមគោលដៅនៅ តំបន់ជនបទ អង្គការមីឌាវ័នបានបញ្ជូនសារគន្លឹះដែលចំាបាច់ចំពោះការអភិវឌ្ឍសហគមន៍នៅតាមបណ្ដាតំបន់ជនបទនានាក្នុង ប្រទេសកម្ពុជាអោយកាន់តែមាន សុខមាលភាព និង វិបុលភាព។
សូមមើលវីដេអូទាក់ទងនឹងកម្មវិធីសុវត្ថិភាពដើម្បីអ្នកជាច្រើនទៀតតាមរយះបណ្តាញYouTubeរបស់អង្ការមេឌាវ័ន

គ្មានឯកសារ


Source
download track 1 here
download track 1 here
download track 1 here

Facebooktwitterlinkedinmail

កម្មវិធីចុងក្រោយបំផុត