ថ្មីៗនេះ បុគ្គលិកអង្គការមីឌាវ័នបានចុះ…….

ថ្មីៗនេះ បុគ្គលិកអង្គការមីឌាវ័នបានចុះមកជួបអជ្ញាធរដែនដី ដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ សិទ្ធិអ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា ក្នុងខេត្តបាត់ដំបង ស្រុកបានន់ ឃុំភ្នំសំពៅ ភូមិភ្នំសំពៅខាងកើតក្នុងខែសីហានេះ។
#mediaonekh

Facebooktwitterlinkedinmail