គឺដើម្បីលើកកម្ពស់ការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមអោយមានភាពល្អប្រសើរ ដោយផ្ដល់ព័ត៌មាននិងការអប់រំជាចាំបាច់តាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតស្របតាម បច្ចេកវិទ្យាថ្មីនិងមានការចូលរួមដោយផ្ទាល់ពីសហគមន៍។អង្គការមីឌាវ័ន​​ គឺជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកឯករាជ មិនប្រកាន់បក្សពួក ធ្វើការដើម្បីដោះស្រាយរាល់តម្រូវការ,រួមបញ្ចូលទាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ​ និងដំណើរការព័ត៌មានស្មើរៗគ្នា ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។តាមរយៈការរួមបញ្ចូលគ្នានៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីដ៏ទូលំទូលាយ,ការបណ្តុះបណ្តាលដើម្បីគាំទ្រការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃប្រទេសកម្ពុជានិងការផ្សារភ្ជាប់ទៅកាន់សហគមន៍។អង្គការមីឌាវ័នជួយលើកកម្ពស់សម្លេងនិងចូលរួមលើកកម្ពស់ការបាត់បង់ឧ៌កាសរបស់សហគមន៍ជាមួយនឹងតម្រូវការនៃការអប់រំនិងព័ត៌មានដ៏ចាំបាច់។