បុគ្គលិកអង្គការមីឌាវ័ន បានចុះមកជួបអជ្ញាធរដែនដី ដើម្បីធ្វើ……….

បុគ្គលិកអង្គការមីឌាវ័ន បានចុះមកជួបអជ្ញាធរដែនដី ដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ សិទ្ធិអ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា ក្នុងខេត្តសៀមរាប ភូមិក្របីរៀល
#mediaonekh

Facebooktwitterlinkedinmail