ផ្តល់សំឡេងជនជាតិដើមភាគតិច

នៅក្នុងខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១២, ក្រុម​ MEDIAOne សហការជាមួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក ដើម្បីផ្តល់សំលេងជនជាតិ

ដើមភាគតិច​ ហើយបានធ្វើដំណើរទៅ​​ខេត្តរតន​គីរី ដើម្បីធ្វើការគាំទ្រគំរោងសំឡេងប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិច។

Facebooktwitterlinkedinmail

កម្មវិធីចុងក្រោយបំផុត