យើងដូចគ្នា

    គម្រោងយើងដូចគ្នាគឺជាគម្រោងដែលមានរយៈពេលពីរឆ្នាំគាំទ្រថវិកាដោយទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ​ ហៅកាត់ថា(USAID) ដើម្បីលើកកម្ពស់ការផ្តល់សិទ្ធិអំណាចនិងសមភាពនៃ អ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា(LGBT)ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ គម្រោងនេះគឺរៀបចំឡើងដោយអង្គការមីឌាវ័នក្នុងភាពជា ដៃគូជាមួយនឹងគម្រោង​និន្នាការភេទ និង​អត្តសញ្ញាណ​យេនឌ័ររបស់អង្គការមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា ហៅកាត់ថា(សូជី)។

    តាមរយៈការរួមបញ្ចូលគ្នានៃការសរសេរកម្មវិធីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដ៏ធំមួយ ការបណ្តុះបណ្តាលនិងការផ្សព្វផ្សាយ សហគមន៍ដោយផ្ទាល់​គម្រោងយើងដូចគ្នាកំពុងធ្វើការដើម្បី:

  • បង្កើនការចូលរួមដោយអ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នាដើម្បីទទួល ព័ត៌មានសំខាន់, ធនធាននិងការគាំទ្រ
  • ពង្រឹងសមត្ថភាពនៃចលនាអ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍និងអនុវត្តការទំនាក់ទំនង ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងយុទ្ធសាស្ត្រតស៊ូមតិ
  • ផ្សព្វផ្សាយការផ្លាស់ប្តូរ ក្នុងបទដ្ឋានសង្គមដែលរើសអើង/ការអនុវត្ត

គ្នានឯកសារ

​​​

Facebooktwitterlinkedinmail

កម្មវិធីចុងក្រោយបំផុត